Make a blog

mangpi

2 years ago

photo3

photo3
2 years ago

photo2

photo2
2 years ago

photo

photo
2 years ago

mipilpa gui awh dan

mipilpa gui awh dan
2 years ago

z

z
2 years ago

SANG OM HEISA

SANG OM HEISA
2 years ago

PAAL LUN HEISA

(a)Paal lun heisa paal law la man

A kung sat tan sawm cie lawm aw e.

(b)Paal lun heisa Sien siem hi e

Sien lung awi lo sem suo lawm aw e.

By. Zo Tang Mang

2 years ago

KA PHAL THEI LO

Huikhi dam sem ding ka phal lo

Tong sie na leel ding ka phal lo e.

Ka phal lo e

Kawlciang nam tem

Zun ni na ci leh zun ngam ing e.

by Zo Tang Mang

2 years ago

OM LO DING

Zalmang sungah nang mungh(mu ing)

Lungngai sungah nang mungh

Ka it pen hicia, ka ngai pen hicia

Ni khat meel mu lo

Kum za tam tawh kibang

Vang kang ngaina

Kam a gen sangh gol zaw e

Tah sin thu kang leel hi

Kei sang aa, ang ngai zaw

Simleitung ah om lo ding.

by Zo Tang Mang

2 years ago

Tah ngaina tawh kingai po leih vang ngaina khau tan lo ding e ngaih.